Text

On this page: In progress · PhD-thesis · Books · Reports · Book-chapters · Editorial (journals) · Articles (peer-reviewed/journals/popular)

In progress

Article on the theme “Young people using digital media for multimodal expression and reflection”

Article with Kristina Abiala, theme: “Tweens negotiating identity online”. In the.GTO.project.

Artikel tillsammans med Ana Graviz, tema: “Barn som medforskare – metodologiska reflektioner”. I UNGMODs forskningsprojekt.

Artikel tillsammans med Josef Sahlin, tema: “Bloggen i klassrummet”

Ph.D.-thesis

Hernwall, Patrik (2001) Barns digitala rum. Berättelser om e-post, chatt & Internet. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Books

Hernwall, Patrik (ed.) (2006) People and Technology. ICT in Everyday Life. Publications from M3, #3. Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.

Hernwall, Patrik (ed.) (2006) The Virtual – a Room without Borders? A conference 2005. Publications from M3, #2. Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.

Bornebusch, J. & Hernwall, P. (ed.) (2006) Exploring Digital Artefacts. 2005 ICT and the Humanities Summer School. Publications from M3, #1. Institutionen för Kommunikation, Teknik & Design, Södertörns högskola.

Hernwall, Patrik (ed.) (2004) Envision. The New Media Age and Everyday Life. Digital Thoughts, 2 & ViS report 01. Utbildningsprogrammet Multimedia pedagogik teknik, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Hernwall, Patrik (2003) barn@com – att växa upp i det nya mediasamhället. Stockholm: HLS förlag.

Hernwall, Patrik & Löfberg, Arvid (red.) (2003) Utmaningar. Mötet mellan pedagogiken ochden digitala tekniken. Digitala tankar, nr 1. Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Hernwall, Patrik & Qvarsell, Birgitta (2002) Vägen via Framtiden – om barns villkor för kommunikation och lärandets nya arenor. FOLK-rapporter, nr 8. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Reports

Hernwall, Patrik, Borovic, Claudijo, Lundmark, Sofia & Löfberg, Arvid (2005) Att ta sin vardag i anspråk – hur tekniken blir ett medel i människans vardag. ViS notat # 4.

Hernwall, Patrik & Vestby, Guri Mette (2005) Kultur for forandring? IKT i flerkulturelle skoler. Oslo indre øst. ITU skriftserie nr 29.

Hernwall, Patrik, Kelly, Anna & Pargman, Daniel (1999) I början av en revolution? Slutrapport Stockholms stads skolutvecklingsprojekt ”Den totalt IT-anpassade skolan” samt ”Framtidens samhälle i dagens skola”. Rapport nr 1. Pedagogik & Media-seminariet vid Pedagogiska insitutionen, Stockholms universitet.

Hernwall, Patrik & Löfberg, Arvid (1999) Möte mellan visioner – lokala sammanhang & praktik i förändring. Slutrapport BotkyrkaProjektet. Pedagogik & Media-seminariets skriftserie, nr 5. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Hernwall, Patrik (1998) Från undervisningsmaskin till informationsteknik – en kultursemiotisk analys av teknikdebatten för den svenska skolan 1957-1997. FOLK-rapport nr 4. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Hernwall, Patrik (1997) En text är inte alltid samma sak ~ en diskussion kring vetenskapliga framställningsformer i ljuset av digital textualitet. Pedagogik & Media-seminariets skriftserie, nr 2. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Hernwall, Patrik (1996) Barns perspektiv och skolans informationsteknik – hur datorer och modern informationsteknik kan bli redskap för barns studier av närsamhället. FOLK-rapport nr 2. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Book-chapters

Hernwall, Patrik (2010) Barns och ungas medievärldar – exemplet identitetsskapande. I Kerstin Rydsjö, Frances Hultgren & Louise Limberg (red.) Barnet, platsen, tiden. Teorier och forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholms stadsbiblioteks skriftserie 16.

Hernwall, Patrik (2009) The Space of the Body-Self. Construction of Gender Identities Online. In Deriu, Esposito & Ruggiero (ed.) Metropoli e nuovi consumi culturali. Performance urbane dell’identità. Annali del dipartimento de scienze della communicazione, Dell’università degli studi di Teramo/4. Roma: Carocci editore.

Hernwall, Patrik (2007) Pedagogiska reflektioner över cyborgaren. I Löfberg & Mogren (ed.) Den digitala teknikens pedagogiska forskningserbjudanden.

Hernwall, Patrik (2006) Barnet och identiteten i den globala mediaarenan. I: Borgström & Godlstein-Kyaga (red) Gränsöverskridande identiteter i globaliseringens tid – ungdomar, migration och kampen för fred. Södertörn academic studies 31, Södertörns högskola.

Hernwall, Patrik (2004) Barn som informanter om det nya samhället. I: Bron, A & Gustavsson, A (red.) Pedagogik som vetenskap. En vänbok till Birgitta Qvarsell. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Hernwall, Patrik (2004) ViS[ion] – a short presentation of the research project Virtual Society. I: Hernwall, P (ed.) Envision. The New Media Age and Everyday Life. Digital Thoughts, 2 & ViS report 01. Utbildningsprogrammet Multimedia pedagogik teknik, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Hernwall, Patrik (2003) Virtual Society. I Hernwall, P & Löfberg, A (red.) Utmaningar. Mötet mellan pedagogiken ochden digitala tekniken. Digitala tankar, nr 1. Utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Hernwall, Patrik (2002) Barn kommunicerar. Om en dimension av barns digitala rum. I Säljö, R., & Linderoth, J. (Red.) Utm@ningar och e-frestelser. IT och skolans lärkulturer. Stockholm: Prisma.

Hernwall, Patrik (2001) Login – några tankar om kön och genus i cyberrummet. I Skantze, A & Grewin, A-M (red.) Kön och genus som villkor. Forskningsrapporter, nr 66. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Hernwall, Patrik (2000) Praktikutveckling och informationsteknik – exemplet skolan. I: Qvarsell, B (red.) Pedagogik i omvärld. FOLK-projektet, rapport nr 7. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Tängdén, Erik & Hernwall, Patrik (1997) ”Integrering av IT i ett lokalsamhälle” i Thydén, Thomas (red.) Den reflekterande kommunen. Kommuner och forskning i samverkan. Stockholm: HLS Förlag.

Editorial (journals)

Hernwall, Patrik, Tingstad, Vebjørg & Aarsan, Pål (guest editors) Special issue on “Children’s digital practices – a user perspective” of Nordic Journal of Digital Literacy (Digital Kompetanse), nr 1, 2010. Online.

Hernwall, Patrik & Arvola, Mattias (guest editors) Special issue on “Interaction Design and Pedagogical Practice” of Nordic Journal of Digital Literacy (Digital Kompetanse), nr 2, 2008.

Articles (peer-reviewed)

Hernwall, Patrik & Siibak, Andra (2011) Writing Identity: gendered values and user content creation in SNS interaction among Estonian and Swedish tweens.Global Studies of Childhood, 1(4), 365-376. http://dx.doi.org/10.2304/gsch.2011.1.4.365

Hernwall, Patrik (2010) Att ta i anspråk det okända – mot en flexibel digital grammatik. Utbildning & Lärande, Vol 4, Nr 1, s. 98-112.

Hernwall, Patrik (2006) Multicultural use of ICT – reflections on the implementation of ICT in a multi-cultural school environment. Digital Kompetanse, Nr 2, 2006.

Hernwall, Patrik (2006) The creation of the cyborg citizen – children, cyberspace and 21st century challenges. Reports from the Faculty of Education, Åbo Akademi. Nr 18.

Articles (journals)

Hernwall, P. & Lindkvist, A. (2011) “Två timmar är lagom.” Unga som medforskare till deras egen medievärld. Locus, Nr 1, s. 22-37.

Hernwall, P. & Lundmark, S. (2006) Kroppen som marknadsplats. Konstruktionen av kropp bland unga människor. Locus, Nr 1, s. 32-47.

Hernwall, Patrik (2004) Virtual Society: skillnad, tillgång, frånvaro – om villkoren för inträdet i cybersamhället. Tidskrift för lärarutbildning och forskning, nr 1-2/2005.

Hernwall, Patrik (2002) Digitala mötesplatser. Om barn och e-kommunikationens erbjudanden. Locus, nr 3/02, pp 20-36.

Hernwall, Patrik (1999) ”En ny barnkulturell arena? Barn berättar om e-post, chat och internet”. Barn, Nytt fra forskning om barn, nr 1, 1999, pp 35-45.

Articles (popular)

Hernwall, Patrik (2009) Förord. I: Lindqvist, Martin & Söderlind, Peder Informationskompetens. En grundbok. Santérus förlag.

Hernwall, Patrik (2004) Exit School. Arena.

Hernwall, Patrik (2001) Barns digitala rum – en social arena. Viten.com.

Hernwall, Patrik (2000) ”Skolutveckling med IT-perspektiv”. Artikel, Datorn i Utbildningen, nr 7, 2000, s22-25.

Hernwall, Patrik (1999) Children, Cyborgs, and Cyberspace – Computer Communcation in the World of Children. Paper presented at the 2:nd International Conference on Childhood, at the Centre for the Social Study of Childhood, Dennison Centre, Hull University, 14th-16th September, 1999.

Hernwall, Patrik (1998) ”Glöm inte den vanliga skolan!”. Artikel. Datorn i Utbildningen, nr 2.

%d bloggers like this: