Archive

Posts Tagged ‘UNGMODs’

Gyllene tider för e-samhället

November 28, 2012 Leave a comment

I mitten av november arrangerade KommITS och Sambruk sin årliga konferens, den här gången i Halmstad och med titeln “Gyllene tider för e-samhället“.

Som inbjuden talare fick jag möjlighet att knyta av till UNGMODs forskningsprojekt, med lite tankar om digital kompetens, lärandet … “Tv-tittaren som blev en datoranvändare – om barn, datorer och (behovet av) en flexibel digital kompetens”.

Underlaget till presentationen finns att se här:

Den abstrakta tråkigheten « UNGMODs

Den abstrakta tråkigheten « UNGMODs.

Nu kan du läsa kandidatuppsatsen Den abstrakta tråkigheten – villkor och möjligheter, utifrån ungas perspektiv, att relevansgöra digitala medier som en resurs för lärande i skolan (Medieteknik C, Institutionen för kommunikation, medier och IT, Södertörns högskola) av Lise-Lott Hagström & Joanna Miller Phillips på forskningsprojektet UNGMODs blogg. (Där finns också en sammanfattning av uppsatsen.)

en sista förberedelse inför SETT i morgon

Fick precis ett mail från Fredrik Svensson, en av de huvudansvariga för SETT-dagarna 25-26 april på Kistamässan. Tydligen är det en succé redan innan de öppnat dörrarna; fler anmälda än vad de både räknat och hoppats på. Skoj.

Jag kommer att presentera lite rykande färska resultat från UNGMODs forskningprojekt: i korthet handlar det om en strävan efter att förstå villkoren för ungas multimodala gestaltningar (eller uttrycksformer). Villkor som bland annat handlar om redskapssyn, om elevers kreativitet i multimodala gestaltningar – samma gestaltningar som hamnar utanför lärares “bedömningsradar”, och om platsens betydelse för elevers upplevelse av relevans. Men mer om detta i morgon; nu skall jag lägga sista handen vid presentationen; förhoppningsvis klarnar det …

Min presentation “Ungas uttryck i digitala medier; en multimodal kompetens” finns på slideshare.

NFPF/NERA2012

På besök i Köpenhamn för NFPF/NERAs årliga kongress, som de benämner konferensen. Årets temat är “Everyday life, education and their transformations in a Nordic and globalized context“.

UNGMODs kommer att göra två presentationer:
Helena Bergström & Patrik Hernwall: “A semiotic analysis of young peoples multimodal figurations” [prezi]
Ana Graviz & Patrik Hernwall: “Pupils multimodal figurings of a school assignment” [prezi]

Båda dessa rör förutsättningarna för att analysera multimodala gestaltningar. Medan den senare diskuterar vilka kvaliteter det går att finna i unika multimodala gestaltningar, har den förra ambitionen att utveckla en modell för en sådan analys. Där det väsentliga är att kunna kommunicera gestaltningars komplexitet och deras kvaliteter.

Dessa två exempel bygger på empiri hämtad från UNGMODs två partnerskolor Broängsskolan och Tumba gymnasium. Här har vi arbetat med olika typer av kreativa metoder, för att komma nära elevernas uttryck. Bland annat har vi haft metodkurser med ungdomarna, workshops och följt reguljär undervisning. Vi har också i dialog med lärare och elever arbetat fram arbets- och redovisningsformer för deras skolarbeten. Allt med fokus på att inkludera multimodal gestaltning och uppmärksamma dess komplexitet/kvaliteter.

Utöver dessa två presentationer, kommer jag även att göra en presentation utifrån empiri från the.GTO.project, på temat “The image in the construction of gendered identity online among tween girls” [prezi]. Denna presentation bygger på en artikel med samma namn …

TIES 2012

February 2, 2012 Leave a comment
Mats Nilsson @ TIES2012

Mats Nilsson @ TIES2012

Några dagar i Barcelona för att delta på konferensen TIES2012 (Information Technology in Education and Society) tillsammans med UNGMODs forskningsprojekt. Tre presentationer har vi bidragit med.

Det är tredje gången konferensen hålls; första gången var 1992. Andra gången 2002. Och nu alltså 2012. Intressant sätt att skapa perspektiv! Bland annat har Neil Selwyn och Betty Collis bidragit med det, genom sina keynote-föreläsningar. Liksom inte minst engagerande Punya Mishra som talar om TPACK; hur vi måste hitta funktioner i tekniken, då den sällan är utvecklad för pedagogiska syften.

Men annars är det väl, som någon uttryckte det, mest tekniken (eller exemplen) som är nya. De pedagogiska modellerna, de didaktiska frågorna, och inte minst de praktiska hindren verkar vara mer eller mindre desamma. Vilket allt som oftast hänvisas till nationella styrdokument. Till skolans tröghet. Och här någonstans så skapas en dramatisk konflikt mellan å ena sidan forskningen och praktiken – där båda parter kan känna sig nöjda med att veta bättre än “kontrahenten”. Och där båda glömmer bort det väsentliga; elevernas lärande. Relevansgörandet av utbildning. Och så vidare.

De barn som börjar skolan idag, lämnar den obligatoriska skolan om nio år. Och för deras skull vore det väl bättre att söka och söka upp möjligheter med de erbjudanden som den samtida tekniken erbjuder? (Och med det, en läsplatta är en möjlighet, inte ett hot.)

Abstracts accepted for the TIES2012 conference

November 7, 2011 Leave a comment

The UNGMODs research project has two abstracts for the TIES2012 conference in Barcelona (Feb 2012) accepted. The conference theme is “III European Conference on Information Technology in Education and Society: A Critical Insight”. The abstracts are The locked cabinet – On access to pupils use of digital media (Mats Nilsson) and Young People as Co-Researchers in Developing Digital Media Use in Swedish Public School (Ana Graviz & Patrik Hernwall).

Att ta i anspråk det okända « UNGMODs

Categories: In Swedish, Publications, Research Tags:

“Två timmar är lagom”

Artikeln “Två timmar är lagom” – Unga som medforskare till deras egen medievärld (Patrik Hernwall & Annika Lindkvist) är nu publicerad i Locus. Tidskrift för forskning om barn och ungdomar, nr 1/11. Artikeln tar avstamp i UNGMODs forskningsprojekt.

"Två timmar är lagom"

"Två timmar är lagom"

Categories: In Swedish, Publications Tags: ,

“Att ta i anspråk det okända – mot en flexibel digital grammatik”

I dagarna har artikeln “Att ta i anspråk det okända – mot en flexibel digital grammatik”, som i hög grad bygger på det teoretiska ramverket kring UNGMODs forskningsprojekt, blivit accepterad för publicering i skriftserien Utbildning & Lärande vid Lärarutbildningen, Högskolan i Skövde.

Bl.a. skriver jag:

En flexibel digital grammatik, som tar avstamp i brukarens kreativitet, behöver därför stödja det oväntade och det oförutsägbara. Vilket i första hand är ett perspektiv på människan och hennes förmågor, snarare än tekniken och dess användande. Att betrakta digitala medier som en funktion i människans vardag, är ett annat fokus än att i förhand definiera en uppsättning mer eller mindre mekaniska handhavanden i en tradition av datorkörkort vilka sedan ligger till grund för betygsättning.

Tidskriften går att beställa från Utbildning & Lärandes hemsida. Planerad från tryckpressarna i maj, 2011.

UNGMODs på forskning.se

February 1, 2011 Leave a comment

forskning.se har man i dagarna publicerat en artikel med 10 frågor och svar på temat Läs- och skrivinlärning. I ingressen skriver man:

“Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Och hur lär lärare ut läsförståelse? Vad har bilder med språkutveckling att göra och vilken roll spelar förskolan för barns läs- och skrivutveckling? Detta och mycket annat kan du ta del av i vårt tema som är baserat på forskning om läs och skrivinlärning.”

Under rubriken “Vad har bilder med läs- och skrivutveckling att göra?” blir forskningsprojektet UNGMODs fond för resonemanget. I denna avdelning står bland annat:

“Att tolka, skapa och kommunicera med bilder är en central läs- och skrivförmåga i ett samhälle med alltmer visuella uttrycksformer. Dessutom kommer barnets kompetens att tolka bilder långt före den typografiska textförståelsen.”

Här har skolan onekligen en spännande utmaning, i att möta barnens snabbt föränderliga medievärld.

%d bloggers like this: