Archive

Posts Tagged ‘betyg’

Betyg, läxor och ordning & reda skulle vara bra förslag …

© patrik hernwall

foto: patrik hernwall

Ja, ständigt dessa betyg, och ständigt dessa läxor, och ständigt denna strävan efter ordning & reda. Alla vore ju riktigt bra förslag … om skolan hade tydliga produktionsmål. Om eleverna var produktionsenheter och lärarna vore någon form av småmilitanta arbetsledare.

Nu är det inte så. Alldeles bortsett det enkla faktum att eleverna inte kan syssla med produktion av den självklara anledningen att barnarbete är förbjudet i Sverige, så stämmer detta inte alls med läroplanen. Vilket en ju kan tycka att en utbildningsminister borde känna till (och även en finansminister, men det kanske mer handlar om önsketänkande …).

Skolans övergripande uppdrag är inte att forma små industriarbetare, små lönsamma rackare i en snyggt streamad produktionsapparat. Det är varken stålverket, skogen eller saltgruvan som är skolans målbild. Skolans målbild är den demokratiska medborgaren som har redskapen att tänka fritt, som kan formulera såväl problem som lösningar, som känner sig värdefull och unik. Det vore ju önskvärt om det fanns en samsyn här, bland alla med mandat att styra, påverka eller bara stimulera skolan.

Det är alldeles tydligt i läroplanen att uppdraget är att “främja” – ett begrepp som används återkommande i Lgr11 – elevernas (det vill säga barnens) lärande, deras kreativitet, deras nyfikenhet, deras utveckling. Det finns alltså inget mätbart mål här, men en strävan mot välmående och harmoniska människor.

Och som vi alla vet, vi har olika behov. Någon behöver lugn och ro, någon måste få röra på sig, något gillar att sjunga och någon annan vill sitta nära. Ett klassrum kan vara allt detta. Samtidigt, inkluderande, samverkande.

Inga betyg, inga läxor, inget diktatoriskt ordning & reda kan åstadkomma det. Det är människor som åstadkommer lust, kreativitet, nyfikenhet. Goda lärare, goda elever, goda skolledare.

Categories: In Swedish, Reflections Tags: , ,

Den abstrakta tråkigheten « UNGMODs

Den abstrakta tråkigheten « UNGMODs.

Nu kan du läsa kandidatuppsatsen Den abstrakta tråkigheten – villkor och möjligheter, utifrån ungas perspektiv, att relevansgöra digitala medier som en resurs för lärande i skolan (Medieteknik C, Institutionen för kommunikation, medier och IT, Södertörns högskola) av Lise-Lott Hagström & Joanna Miller Phillips på forskningsprojektet UNGMODs blogg. (Där finns också en sammanfattning av uppsatsen.)

Lärande

February 16, 2012 Leave a comment

För ett par dagar sedan hade jag en presentation på Computer Swedens arrangemang IT i skolan, på temat “Tankar om lärande”.

Lärarnas Nyheter presenterade häromdagen en studie av Alli Klapp vid Göteborgs universitet om hur betyg i årskurs 6 påverkar elevernas fortsatta skolprestationer. “Bara för 6 procent av eleverna påverkas studieresultaten i sjuan positivt av betyg i sexan. Det gäller de mest högpresterande eleverna. Övriga presterar sämre.”

Övriga presterar sämre! Vilket enligt Klapp kan förstås som att självuppfattning och motivation påverkas av betyg. Detta kan väl knappast komma som en överraskning för någon? Det är väl t.o.m. en bärande idé bakom argumentet om betyg; att de inte bara skall gradera prestationer, utan också fungera som motivator. Tyvärr då alltså, enligt Klapp, så kan forskning idag påvisa att betyg kan ha direkt motsatt effekt på motivation och självuppfattning.

Detta måste väl ändå ses som ett exempel på hur forskning bekräftar vad många redan visste? Och naturligtvis finns undantag, många undantag. Klapp har dock 7000 elever i sin studie, vilket ger resultaten viss tyngd.

Personligen tror jag en förklaring till dessa resultat står att finna här: Barn är i skolan för att lära, inte för att uppföra sig. Eller med andra ord, i synen på kunskap. Att skolans interna uppförandekultur alltför sällan stödjer lärande, utan snarare handlar om disciplinering. Vilket ju onekligen är något helt annat.

Varje lärare som arbetar mer eller mindre explicit efter de principer som Project for Enhancing Effective Learning (PEEL) rekommenderar, vet att lärande är lustfyllt, att det är kreativt, och att det har mycket lite att göra med att svara rätt på testfrågor eller att sitta fint på stolen.

1. Eleven efterfrågar personlig förståelse. Efterfrågar ytterligare information om hen behöver det, och berättar för läraren om hen inte förstår.

2. Söker relevans för det arbete som skall göras.

3. Planerar en strategi innan hen startar arbetet.

4. Förutspår möjliga utfall.

5. Kollar om läraren har fel; erbjuder rättelser.

6. Söker relationen mellan olika aktiviteter och idéer, mellan olika teman eller ämnen, mellan skolarbete och bredare livserfarenheter.

7. Söker svagheter i den egna förståelsen, värderar rimligheten i sina egna förklaringar i olika situationer.

8. Föreslår nya aktiviteter och alternativa arbetsformer.

9. Utmanar texten eller svaren som läraren anger som korrekta.

10. Erbjuder idéer, nya insikter och alternativa förklaringar.

11. Rättfärdigar sina åsikter.

12. Reagerar på och refererar till kommentarer från andra elever.

Som sagt, de lärare som redan arbetar på detta sätt – och några av dem har jag haft förmånen att få träffa – vet ju att det är en arbetsform som stödjer elevernas kreativitet och lust för lärande. Där utmaningen vid bedömning och betygsättning är lärarens utmaning att se hur elevernas arbeten kan matchas mot fördefinierade mål och riktlinjer. För lärandet är ostyrigt, och skall så vara. Att söka forma lärande, och då inte minst ett betygsatt lärande, mot centralt fastställda kunskapsmål är en självmotsägelse som inte stöttar, motiverar och stärker självbilden (så som Klapps studier visar).

Vilket väl i grund och botten handlar inte bara om kunskapssyn. Utan också om människosyn, om synen på den lärande individen. Om att vara nyfiken på någon annans lärande, någon annans utveckling. Och om att relevansgöra lärandet.

Categories: In Swedish, Reflections Tags: , ,

Intressant om betyg

October 26, 2011 Leave a comment

betygsstegeAnders Jönsson, Malmö högskola, skriver intressant om betyg. Ett instrument som bär med sig så mycket problem; inte minst det enkla faktum att många människors (och då inte “bara” som elever) livsöden kan vara mer eller mindre direkt beroende av dessa mer eller mindre subjektiva bedömningar. Och, måste man fråga sig, hur relevant är ett betyg i t.ex. svenska eller idrott eller fysik, som sätts när personen är mitt i tonåren för hennes förmågor, kompetenser och intressen framledes?

Behöver vi verkligen betyg? Vem är det som behöver betyg? Vad skulle kunna vara alternativet/n?

Återigen, tänker jag mig, en fråga som är direkt relaterad till människosyn. Är det människor som skall betygsättas? Eller är det elever? Vad är det som betygsätts? Och för vem?

Categories: In Swedish, Reflections Tags: , ,

”Inte sannolikt hitta felaktiga betyg vid en prövning” – DN.SE

February 12, 2011 Leave a comment

Läs Leif Davidssons replik (Davidsson var utredare av frågan om elevers möjligheter att ompröva beslut)! Mycket bra! Har en grundläggande respekt för eleven, som är helt avgörande för en trovärdig skola.

“Mitt förslag har utgångspunkten att betygssättning är ett myndighetsbeslut och bör kunna omprövas på samma sätt som andra myndigheters beslut. Därigenom stärks elevens rättssäkerhet. Den omprövning, som jag föreslagit, innebär att det är lärarens betygsunderlag som ska granskas och värderas i förhållande till kursplanernas kunskapskrav. Inte att eleven ska behöva visa sina kunskaper på nytt.”

Att man ens skall behöva säga detta, är inget annat än tragiskt.

”Inte sannolikt hitta felaktiga betyg vid en prövning” – DN.SE.

Pojkar missgynnas i betygssättning – Ekot | Sveriges Radio

February 10, 2011 Leave a comment

Egentligen bara en bekräftelse på godtyckligheten i betygssättning. Eller kanske, uttryckt på ett annat sätt, att om du ser ditt betyg som ett viktigt dokument så se till att visa dig från din bästa sida. Vilket bara delvis har att göra med de kriterier som skall betygsättas: se också till att, som en flicka i inslaget uttrycker det, “smöra för lärarna”. Vilket ju också är vad som sägs i kommentaren från Skolverket (se länken nedan).

Sedan är det intressant att man återigen framhåller en hierarkisk maktstruktur (genus), men så totalt missar många andra. För, handen på hjärtat, det är väl ingen överraskning att betygssättning upprätthåller redan etablerade könsstrukturer. Men hur ser det ut med sådana komplexa kategorier som klass och/eller etnicitet? Och vad sker när dessa samvarierar? Gå djupare i analysen! Vilket inte minst handlar om skolan som en vidmakthållare av redan befintliga maktstrukturer.

Det är säkert inte bara pojkarna som missgynnas vid betygssättningen …

Pojkar missgynnas i betygssättning – Ekot | Sveriges Radio.

Björklund förnekar sig inte …

January 13, 2011 Leave a comment

Upprörande hur utbildningsminister Björklund avfärdar elevers möjlighet till rättssäkerhet. Skolan och inte minst betyg är allvarligt, många gånger avgörande för välmående, livsval, yrkesliv och så vidare. Att han då sätter sig över en kompetent utredares förslag med uttalanden som “min slutsats är att förslaget inte går att genomföra”. Gång efter gång efter gång … Sveriges elever behöver en kompetent, lyhörd och progressiv utbildningsminister värd namnet.

Björklund sågar överklagade betyg – DN.SE.

Berglin kommer till räddning!

%d bloggers like this: