Conference & pres.

see also slideshare.net/hernwall

Upcoming

2013.05.15 Föreläsning Framtidens läromedel, fokus förskolan: “Varför inte visa vägen? IKT som ett redskap i förskolan”

 

Keynote speaker/invited speaker

Hernwall, Patrik (2012) Keynote at “MediaLiteracy.now – Creative Me!”, hosted by Finnish Society on Media Education and Finnish Youth Research Society, Jyväskylä. 27 november 2012.

Hernwall, Patrik (2012) Keynote vid “Gyllene tider för e-samhället”, på Kommits & Sambruks Höstkonferens 2012, Tylösand. 11 november 2012.

Hernwall, Patrik (2012) What can a child possibly have to say? Keynote på Sense the Move, Åbo Akademi, Vasa, 13 september 2012.

Panelsamtal, Örebro universitet “Lärande i framtidens skola”. 28 september 2011.

Hernwall, Patrik (2010) Digitala medier och ungas multimodala uttryck – nya möjligheter att skapa text. Keynote på “Språket, kroppen, rummet“, Södertörns högskola, 26 november.

Hernwall, Patrik (2006) Pedagogical reflections on cyborg construction. Keynote presentation, vid DIRN-workshopen Interaktion i digitala miljöer i Umeå den 21-22, HumLab.

Hernwall, Patrik (2005) Ny teknik – nya barn? Aktuella ungdomskulturer – från åskådare till deltagare, Uppsala, 25-26 april 2005. Inbjuden föreläsare.

Hernwall, Patrik (2004) Barns digitala rum. Nordisk lärarutbildarkongress, Åbo Akademi, Vasa, september 2004. Keynote presentation.

Hernwall, Patrik (2003) Barns chattande – nya miljöer, nytt lärande? Inbjuden föreläsare vid LHS föreläsningsserie Lärum, 19 mars.

Hernwall, Patrik (2002) Barns digitala rum – en diskussion kring barns villkor i en föränderlig [media]värld. Inbjuden talare vid Tankelyft2002, konferens i Halmstad 16-17 oktober.

Hernwall, Patrik (2002) Barns villkor för utveckling och socialisation i det vi benämner informationssamhället. Keynote vid konferensen Rum för lärande – ett seminarium i mediepedagogik, Åbo Akademi, Vasa, april.

Hernwall, Patrik (2002) Chatt, dataspel och Internet ur barns perspektiv. Inbjuden talare vid konferensen Ge rum för språket. Med biblioteket som redskap i en flerstämmig miljö, Linköping april. Seminarium tillsammans med AnnBritt Enochsson och Barbro Johansson.

Hernwall, Patrik (2002) Barns digitala rum – berättelser om e-post, chatt & Internet. Keynote vid konferensen utdanningsTORGET 2002 (www.hio.no/sevu/torget/) vid Högskolan i Oslo (www.hio.no), februari.

Hernwall, Patrik (2000) ”I början av en revolution? Erfarenheter från utvärdering och forskning kring barn, IT och skola”, samt deltagare i konferensens paneldebatt. ”Invited Speaker” vid ITU-konferensen ”So What?” Oslo 2-3 november 2000.

Hernwall, Patrik (2000) Människan i IT-samhället – vad är det som sker? Inbjuden föreläsare på Farmaciförbundets årsseminarium 2000 med temat Vad betyder det nya IT samhället för apoteken?, 26 oktober 2000.

Hernwall, Patrik (2000) Att utvärdera förändring – om praktikutveckling genom teknikimplementering. Inbjuden föreläsare på STIMDIs konferens på temat ”Modeller och metoder – acceptans och relevans”, 29 maj 2000. Presentation tillsammans med Daniel Pargman.

Conference presentations

Hernwall, Patrik (2012) NORDITEL conference, Oulu. 25-26/9 2012.

Hernwall, Patrik & Graviz, Ana (2011) Young people as co-researchers in developing digital media use in Swedish public school. NFPF/NERA2011, Jyväskylä, March 10-12. #UNGMODs

Abiala, Kristina & Hernwall, Patrik (2011) Tweens negotiating identity online. Youth (Sub)cultures in Changing Societies, Tallinn/Estonia, February 2-4. #thegtoproject

Hernwall, Patrik & Siibak, Andra (2011) Looking like my favourite Barbie – discovering gender identity among tween girls in Estonia and Sweden. Youth (Sub)cultures in Changing Societies, Tallinn/Estonia, February 2-4. #thegtoproject

Hernwall, Patrik (2010)  Young people using digital media for multimodal expression and reflection. Norditel, Växjö, August. #UNGMODs

Hernwall, Patrik (with Kristina Abiala, Annika Lindkvist, Cecilia Löfberg and Andra Siibak) (2009) Construction of gender online among young people in Estonia and Sweden. Cyberspace 2009, Brno, November, 20-21st. #thegtoproject

Hernwall, Patrik (2008) The reflected body – children constructing identity online. Child and Teen Consumption/CaTC, NTNU/Trondheim, April 24-25. Paper presentation.

Hernwall, P. & Lundmark, S. (2007) Barnets reflekterade kropp – en kritisk diskussion av jag och person på internet. BIN Norden, Børn og kultur – det æstetiskes betydning? Hotel Örk, Island, October 25-27. Paper presentation.

Hernwall, P. & Lundmark, S. (2007) The reflected body – children constructing identity online. Virtual – Interaction, Södertörn university, September 20-22. Paper presentation.

Hernwall, P. & Lundmark, S. (2006) The Body as a Marketplace — Young People’s Use of Body Expressions in the Construction of the Self. Child and Teen Consumption 2006. Copenhagen Business School, April 27-28, 2006. Paper presentation.

Hernwall, P. & Lundmark, S. (2006) The Body as a Marketplace – the construction of body among young people. NYRIS 9, Södertörn university college, januari 2006. Paper presentation.

Hernwall, P., Lundmark, S. & Löfberg, C. (2005) Young people in the core of technology – developmental tasks in the second media age. Young people and new technologies, University College Northampton, september 2005. Paper presentation.

Hernwall, P. (2005) Children and 21st century challenges – on the developmental tasks of the cyborg citizen. Childhoods 2005 Children and Youth in Emerging and Transforming Societies, Oslo university, juni/juli 2005. Paper presentation.

Hernwall, Patrik (2004) Virtual Society – The emergence of everyday life in cyberspace. AoIR conference, september 2004. Paper presentation.

Hernwall, P., Borovic, C., Johansson, A. & Lundmark, S. (2004) The appropriation of new technology – everyday digital life. Nordic conference on web services, Växjö university, november 2004. Paper presentation.

Hernwall, Patrik (2004) Are we all cyborgs? A presentation of the research project Virtual Society. Position paper for the workshop ”The citizen’s use and comprehension of information on the Internet”, juni 2004.

Hernwall, Patrik (2001) Barnet och det globala informationssamhället. Paper presenterat vid NFPF [Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning] konferens ”Pedagogikens mångfald. Lärande innanför och utanför institutionerna” Stockholm 15-18 mars 2001.

Hernwall, Patrik (1999) Children, Cyborgs, and Cyberspace – Computer Communcation in the World of Children. Paper presented at the 2:nd International Conference on Childhood, at the Centre for the Social Study of Childhood, Dennison Centre, Hull University, 14th-16th September, 1999.

Hernwall, Patrik, Löfberg, Arvid & Ohlsson, Jon (1999) Knowledge development within local communities ~ The dialogue as a bridge between practical experiences and theoretical reflections. Paper presenterat vid HSS-konferensen [Högskolor och Samhälle i Samverkan], Högskolan Dalarna, Falun. 16-18 mars 1999.

Seminars and lectures

Föreläsning Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet. 10 december 2012.

Föreläsning för Orust Kommun, Mötesplats skola #mps12, Göteborg, 2012.10.30 om Digital Kompetens, skolutveckling, …

Föreläsning Mötesplats Skola #mps12, Göteborg, 2012.10.30 “Ungas uttryck i digitala medier” prezi

Föreläsning Modersmålsföreningen (Samtök móðurmálskennara), Island, 2011.09.24 “Medietekniken idag och barns förändrade villkor” slideshare

Föreläsning Högskolan i Borås, 2011.01.19 “Ungas identitetsskapande online” slideshare

Föreläsning Södertörns högskola, 2010.12.17 på kursen Ungdomars världar. “Unga online” slideshare

Föreläsning NordSpråk, Biskops-Arnö, 2010.10.30 på kursen Mobilkultur. “Medietekniken idag och barns förändrade villkor” slideshare

Föreläsning Regionbiblioteket Dalarna, 2010.10.15. “Barn och sociala medier” slideshare

Seminarium på Bok & Biblioteksmässan, Göteborg, 23 september 2010. “Uppleva, lära, göra. Det samtida barnbiblioteket” tillsammans med Beth Juncker, Lena Lundgren och Amira Sofie Sandin, under ledning av Kerstin Rydsjö och Anette Eliasson.

Föreläsning Örebro universitet, 3 februari 2010. “Barn, internet och könsroller – hur barn konstruerar genus i onlinemiljöer”. Öppen föreläsning för Folkuniversitetet Örebro och Örebro universitet. slideshare

Föreläsning Lärarutbildningen Konstfack (Stockholm), 21 januari 2010. “Tweens och sociala medier”, på kursen Barn, ungdomar och visuella kulturer. slideshare

Föreläsning Filmhuset (Stockholm), 19 januari, 2010. “Digitala medier och ungas sätt att uttrycka sig”. Seminariedag Svenska Filminstitutets partnerskolor och regionala resurscentrum för film och video.

Föreläsning Örebro universitet, 8 december, 2009. “Unga online.” [tema: Virtuell mobbning och diskriminering, kursen “Mobbning, kränkande behandling och diskriminering – skolpraktik och forskningsperspektiv”.]

Föreläsning Dreamhack/Ungdomsstyrelsen “Skola 2.0 – hur ser lärandets villkor ut i informationssamhället där gränserna mellan formellt och informellt lärande blir otydliga?”, Jönköping, 26 november 2009. slideshare

Föreläsning Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, 3 november 2009. slideshare

Föreläsning Konstfack, lärarutbildningen, 2 november 2009. slideshare

Föreläsning Lärarutbilningen, Södertörns högskola, 28 oktober 2009.

Föreläsning Skolforum, Älvsjö-mässan, 27 oktober 2009: “Digitala medier som ett sätt för unga att uttrycka sig.”

Föreläsning Stockholm stad (tillsammans m. bl.a. Øystein Johannesen), på temat “Resande mot framtiden – avgång från Plattform 11”, 11 september 2009: “Skola2.0 – Några reflektioner kring lärande och nya medier” slideshare

Presentation Genusseminariet, Södertörns högskola, 1 september 2009. Presentation av the.GTO.project, tillsammans med Sofia Lundmark och Cecilia Löfberg.

Presentation Pedagogik & media-seminariet, Stockholms universitet, 8 maj 2009. Presentation av the.GTO.project, tillsammans med Kristina Abiala, Sofia Lundmark och Cecilia Löfberg.

Föreläsning Örebro universitet, 22 april, 2o09. “Unga online.” [tema: Virtuell mobbning och diskriminering, kursen “Mobbning, kränkande behandling och diskriminering – skolpraktik och forskningsperspektiv”.] slideshare

Presentation lunchseminarium DSV/SU, presentation av två forskningsprojekt [the.GTO.project & UngMods], 16 april. Tillsammans med Kristina Abiala.

Föreläsning/seminarum LHS/SU, Didaktisk design (Staffan Selander), Campus Konradsberg, 20 februari 2009. “Teknikens uveckling och människans villkor.”

Föreläsning Lärarutbildningen, Södertörns högskola, 21 januari 2009. “IKT och lärande.”

Föreläsning Folkuniversitet, 25 november 2008. “Ungdomars kommunikationsmöster – hur kan vi förstå unga och deras värld?”

Föreläsning Norrköpings stadsbibliotek, 22 september 2008. “Barns digitala rum.”

Föreläsning KOB-dagen, Kinna, 14 augusti 2008. “Barns digitala rum.”

Föreläsning Barns och ungas medielandskap/Läsekonster, Barnbibliotek, Örebro 15 april & Uppsala 17 april 2008. “Barns digitala rum.”

Föreläsning Filmpedagogik.nu, Åre, 29-30 november 2007. “Barnet, skolan och lärandet i en digital masskultur.”

Föreläsning/presentation Den kompetenta gamern, Rosenbad. Medierådet. 23 november 2007. “Unga och digital kompetens.”

Föreläsning och workshop med SLFF (Sveriges läromedelsförfattares förbund) “Värden i den digitala världen”, Södertörns högskola, november. Föreläsningar och worksop tillsammans med Sofia Lundmark.

Föreläsning LHS, Stockholms universitet, november 2007. “Ungas nätkulturer och digital kompetens.”

Föreläsning Sparakonferensen, Sunne, oktober 2007. “Digital kompetens – och barns kultur.”

Föreläsning Skola Göteborg, 30 oktober 2007. “Digital kompetens – och barns kultur.”

Föreläsning KK-stiftelsen, Skolverket & Myndigheten för Skolutveckling; Samtal om digital kompetens, 22 maj 2007. ”Digital kompetens”.

Föreläsning Göteborgsregionens kommunförbund, Mötesplats Ungdom; Unga och Internet, 10 maj 2007: ”Digital kompetens – lika viktigt som att läsa och skriva?”

Föreläsning elever 7-12 år samt 13-15 år, temavecka Teknik/Teknologi, Vasa övningsskola, 6 april 2006. Samt seminarium med lärare Vasa övningsskola.

Föreläsning Åbo Akademi, Vasa, forskarstuderande Vasa högskolekonsortium, 5 april 2006: ”Teknikens utveckling och människans nya villkor”.

Föreläsning Linköpings universitet, Estetiska institutionen, lärarstudenter, 21 februari 2006: ”Barn i ett föränderligt mediesamhälle”.

Föreläsning KTH/NADA, kursen MDI med didaktisk inriktning, 14 februari 2006: ”Den samtida individens möjligheter till lärande”.

Föreläsning & seminarium, NTNU, Trondheim, kursen Pedagogikk og den moderne barndom, 2 november 2005: ”Barn i ett föränderligt mediesamhälle” respektive ”Teknikensutveckling och människans nya villkor”.

Föreläsning Linköpings universitet, Estetiska institutionen, lärarstudenter, 31 oktober 2005: ”Barn i ett föränderligt mediesamhälle”.

Föreläsning & seminarium, Högskolan på Gotland, fortbildning lärare respektive lärarstudenter 24 oktober 2005: ”Barn och datorer” respektive ”Barn i ett föränderligt mediesamhälle”.

Föreläsning Centrum för BarnKultur, Stockholms universitet, 22 april 2005: ”Children´s online experiences of self and body”, tillsammans med Cecilia Löfberg.

Föreläsning föräldramöte Alfa-skolan, Solna, 9 mars 2005: ”Barn och internet”.

Föreläsning LHS, för studenter på grundutbildningen, 16 april, 15 november, 1 december 2004: ”Om barn och det nya mediasamhället.”

Öppen föreläsning Enheten för kompetensutveckling, Högskolan Kristianstad, 26 februari 2004: ”Barns villkor i det nya mediasamhället – reflektioner och erfarenheter kring barns bruk av IKT”

Inbjuden föreläsare till skolmässan Upptäcktsresan i Haninge, 3 februari 2004: ”barn@com – barnet, skolan & lärandet i en digital masskultur”

Föreläsning LHS, för studenter på grundutbildningen, 17 november 2003: ”Om barn och det nya mediasamhället.”

Föreläsning Södertörns högskola, lärarutbildningen, termin 2. 14 april 2003: om ”Barn, skola och IKT”.

Inbjuden talare vid ITiS seminariedag 28 oktober 2002, Stockholm: ”Barns chattande”.

Kommentator (inbjuden) på seminarium med bl.a. Mark Poster vid ITU-konferensen 2002 (2002:2GO), 19 november 2002.

Inbjuden att tala vid ITiS pedagogiskt cafe, 2 oktober 2002: ”Barns chattande – en diskussion”.

Inbjuden talare vid Stjärnstopps slututställning (utbildningsprogrammet Multimedia: pedagogik – teknik), temadag Flexibelt lärande, Kulturhuset, 28 maj 2002: ”Barns lärande – och en skola i förändring”.

Inbjuden att tala vid PsykoterapiInstitutet (fo-semiarium), 2 april 2002: ”IKT och identitet”.

Seminarium NADA/CID, KTH, på seminarieserien ”Lärande och IT”, mars 2002: ”Barns digitala rum – berättelser om e-post, chatt & Internet”.

Föreläsare vid konferensen Communities som mötesplats för ungdomar, vid Grafiskt centrum, Tumba, februari 2002: ”Reflektioner kring barns villkor i vår samtid”.

Seminarium Konstfack, på kursen Mediateknik och det vidgade textbegreppet, Stockholm 17 november 2001.

Föreläsning vid Nada, KTH på kursen ” Theoretical perspectives in Human-Computer interaction” tillsammans med Per-Anders Forstorp, maj 2001. Forskarkurs.

Inbjuden föreläsare vid Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet. Barnseminariet, april 2001.

Seminarium på kursen Barn och media, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, april 2001.

Föreläsning vid Centrum för Barnkulturforskning, Stockholms universitet, mars 2001. Fortsättningskurs.

Presenterat artikel vid Pedagogiska institutionens internkonferens ”Genus och jämställdhet” juni 2000; ”Login – några tankar om genus och makt i cyberrummet”.

2 föreläsningar vid Centrum för Barnkulturforskning, Stockholms universitet, vt 00. Fortsättningskurs.

Inbjuden till paneldiskussion kring Marika Ehrenkronas artikel ”IT-myter i vår stressade tid” [Rapport från Näringslivets MediaInstitut, nr 6, 20 december 1999], Näringslivets

MediaInstitut, 20 december 1999. (Moderator: Mats Olin, Vindrosen. Övriga deltagare i panelen: Björn Elmbrant, Sveriges Radio/P1 och Magnus Höij, Computer Sweden.)

Föreläsning HIT-seminariet Universitetet i Linköping, 1999-03-03. ”Barn-perspektiv och dator-kommunikation”.

Föreläsning Kulturhuvudstadåret/Barnpedagogiskt forum, pedagogiska institutionen. 1998-04-22. Titel: ”Barn och IT”.

%d bloggers like this: