Archive

Archive for March, 2012

Nu vill jag prata – barns röster i barnkulturen!

Centrum för Barnkulturforskning arrangerar nu ett tre dagars symposium på temat NU VILL JAG PRATA – barns röster i barnkulturen. Planen var att jag skulle vara med i ett panelsamtal om barns röster och barns delaktighet. Vilket jag också var, där jag inledde med lite reflektioner baserat på hur vi i forskningsprojektet UNGMODs inviterade elever i årskurs 7 att vara med en forskningskurs. Med målet att fördjupa deras reflektion kring sitt eget vardagsbruk av digitala medier.

Därutöver fick jag med kort varsel göra en kort inhopp, då en av de inbjudan talarna blivit sjuk. Under rubriken “Digital kultur – nya villkor för ungas röster” gjorde jag några kortare nedslag i forskningsprojektet the.GTO.project. Och hur unga konstruerar identitet i onlinemiljöer.

Om läsning. Och läsning.

March 13, 2012 3 comments

Så var det då dags igen. Svenska elever blir allt sämre på att läsa. Så är det sagt, så är det studerat, så är det. I alla fall om man får tro vad som står (!) i en rapport från litteraturutredningen: Läsarnas marknad, marknadens läsare (SOU 2012:10).

Att kunna läsa är, naturligtvis, oerhört viktigt. Och därför är det viktigt att alla former av läsande värderas, och inte bara att läsa den skrivna texten. Även om litteraturutredningens uppdrag är viktigt; “Enligt direktiven (dir. 2010:24) ska vi bl.a. analysera litteraturens ställning i skolan och läsfrämjande insatser, de litterära upphovsmännens villkor, bokmarknaden, tidskriftsmarknaden och det internationella utbytet på litteraturområdet.”, så har jag svårt att se det som ett tidsenligt uppdrag. Snarare får jag känslan av att det är den klassiska finkulturella sfärens intressen som skall värnas.

Vilket blir nästan lustigt (i all sin närsynthet) när en person som Monica Rosén (professor, vid institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet) och en av rapportens författare uttalar sig i DN:

– Man kan förstås aldrig motverka ny teknik, men jag tror att man ska vara försiktig med att introducera den alltför tidigt, innan vanliga färdigheter har satt sig.

Vadå “vanliga färdigheter”? Läsa typografisk text, som den här, är en begränsad kommunikationsform, och bara en av många. Den skrivna texten är lika kulturskapad och konstrueras som vilken annan form av teknik.

Snarare, tänker jag mig, är alla barn läskunniga redan när de kommer till skolan. De kan orientera sig i komplexa datorvärldar (bolibompa.se är bara ett exempel av oändligt många), de kan läsa film och bilder, de kan uttrycka sig via fotografier, animationer. Och så vidare. Medan skolan sedan begränsar deras möjligheter att komma till uttryck, deras möjligheter att kommunicera, genom att relativt enögt fokusera på den skrivna texten.

Med “ny teknik”, eller informations- och kommunikationsteknik (IKT), har TV-ålderns åskådare blivit en aktiv medskapare. Boken, som ensidigt presenterar i en stram och färdigdefinierad form, kan ersättas med helt andra resurser bara vi slår igen boken och vidgar våra perspektiv på vad läsa, lära och kommunicera är. Barnet kan det oftast redan. Och detta har självklart många lärare redan insett, och arbetar aktivt med att på olika sätt bredda den textuella – kommunikativa – basen.

Alfabetets tecken är fortsatt desamma. Vad som kommer till, är ytterligare kommunikativa möjligheter (bild, ljud, rörlig bild, film, meshing, sampling, …).

Så, vad som i en snäv kulturbevarande tradition kan ses som ett hot mot klassiska värden (Roséns “vanliga färdigheter”?), blir i ett annat perspektiv en möjlighet att vidga perspektiv och bredda individens möjligheter i ett snabbt föränderligt samhälle. Och i ett sådant perspektiv är det väl bra att (i alla fall) barnen insett att text, läsande och författande kan vara så mycket mer än (läro)boken.

Till alla de lärare som redan insett detta: fortsätt så! Stötta barnen/eleverna i deras erövrande av världen så som den ser ut idag. Hjälp dem att få en djup kvalitet i de redskap de har till förfogande.

Meta-reflektioner

Stefan Pålsson, skolverket, har bloggen Omvärldsbloggen om IT i skolan. Idag har Stefan Pålsson publicerat en längre sammanfattning och kommentar på en föreläsning jag hade för SKL och DiU tidigare i veckan. Temat för mitt inlägg var skola, IKT och öppenhet.

Är fantastiskt roligt, och minst lika lärorikt, att ta del av någon annans blick. (Jaha, det var det här jag sa …!) Vilket också är en underbar illustration över den framskjutna plats den kreativa kompetensen har, i meningsskapandet. Självklart har Pålsson helt rätt i sin kommentar – detta var vad jag pratade om. (Huruvida jag skulle sammanfatta det på annat sätt är just inget annat än en annan sak.)

Tack Stefan, mycket värdefullt.

NFPF/NERA2012

På besök i Köpenhamn för NFPF/NERAs årliga kongress, som de benämner konferensen. Årets temat är “Everyday life, education and their transformations in a Nordic and globalized context“.

UNGMODs kommer att göra två presentationer:
Helena Bergström & Patrik Hernwall: “A semiotic analysis of young peoples multimodal figurations” [prezi]
Ana Graviz & Patrik Hernwall: “Pupils multimodal figurings of a school assignment” [prezi]

Båda dessa rör förutsättningarna för att analysera multimodala gestaltningar. Medan den senare diskuterar vilka kvaliteter det går att finna i unika multimodala gestaltningar, har den förra ambitionen att utveckla en modell för en sådan analys. Där det väsentliga är att kunna kommunicera gestaltningars komplexitet och deras kvaliteter.

Dessa två exempel bygger på empiri hämtad från UNGMODs två partnerskolor Broängsskolan och Tumba gymnasium. Här har vi arbetat med olika typer av kreativa metoder, för att komma nära elevernas uttryck. Bland annat har vi haft metodkurser med ungdomarna, workshops och följt reguljär undervisning. Vi har också i dialog med lärare och elever arbetat fram arbets- och redovisningsformer för deras skolarbeten. Allt med fokus på att inkludera multimodal gestaltning och uppmärksamma dess komplexitet/kvaliteter.

Utöver dessa två presentationer, kommer jag även att göra en presentation utifrån empiri från the.GTO.project, på temat “The image in the construction of gendered identity online among tween girls” [prezi]. Denna presentation bygger på en artikel med samma namn …

“IT för öppet lärande i en pedagogisk vardag”

Idag måndag 5 mars arrangerar Datorn i Utbildningen och Sveriges Kommuner och Landsting ett öppet seminarium på titeln “IT för öppet lärande i en pedagogisk vardag

prezi20120305Efter tre intressanta skolexempel från Västerås, Jönköping och Gävle kommer jag att avslutningsvis erbjudas möjligheten att säga några ord på temat. (se mina anteckningar på prezi här) En huvudpoäng kommer att vara att möjligheterna till ett kvalitativt bruk av IKT inom ramen för skolans formella lärandepraktik handlar om vilja till förändring. Eller, med andra ord, förutsättningarna för en relevant skola handlar om att ta i anspråk inte bara ny teknik, utan också – och framför allt – om att förändra den pedagogisk-didaktiska vardagen.

%d bloggers like this: