Archive

Archive for August, 2011

Det är inte ok. Det är långt ifrån ok. Det är snarare tvärtom.

utdrag undersökning, Friends

utdrag undersökning, Friends

För ett par dagar sedan presenteras en granskning som Friends gjort, som konstaterar att “en tredjedel av Sveriges skolungdomar känner oro i samband med skolstarten“. Redan detta är skäl till att allvarligt ifrågasätta hur ungdomar blir bemötta i skolan, av skolledare, lärare, jämnåriga – och inte minst hur detta problem uppfattas av politiker och tjänstemän. På vilken annan arbetsplats skulle detta accepteras?

Därtill är många av dessa ungdomar oroliga för mobbing, eller kränkande behandling.

I en miljö där de skall utvecklas, i allt från abstrakta kunskaper till demokratiska värderingar, självutveckling och kreativitet, så upplever alltså en tredjedel oro.

Lägg till detta den granskning som Svenska Dagbladet gjorde, där det i en majoritet (!!) av fallen är de mobbade eleverna som skuldbeläggs: “skolorna i två tredjedelar av de anmälda fallen [till BEO/Barn- och elevombudet] kan ha kränkt barnen ytterligare genom att lägga skulden på offret.” De blir alltså fortsatt kränkta.

Det här är inte ok. Det är långt ifrån ok. Det är snarare tvärtom: ett rakt igenom skamligt beteende och bemötande av unga individer.

Inte undra på att Katarina Rosenqvist från Friends ger uttryck för oro:

– Granskningen är skrämmande läsning. Det är hög tid att ta barn och unga på allvar istället för att ifrågasätta och skuldbelägga. Vi måste alltid utgå ifrån barnets egen upplevelse, säger Katarina Rosenqvist.

En oro som inte stannar där, utan också förstärks av föräldrarnas (liksom omgivningens – där detta blogginlägg från mig är ett sådant oroligt uttryck) oro (DN).

Vi måste nog alla granska oss själva, och inte minst ställa oss frågan hur vi ser på barn och unga, vad vi tycker är ok att de utsätts för, vilka värdering vi vill att de skall bära med sig, vad vi har för förväntningar på skolan, och så vidare. Vilket egentligen kan sammanfattas med; vilken människosyn har jag? Är det ok att göra åtskillnad i människosyn mellan barn och vuxna, mellan elever och lärare? För mig är svaret självklart.

Oystein Johannessens blog: Er norsk IKT-satsing et eksperiment og en ren toppstyrt sak?

Oystein Johannessens blog: Er norsk IKT-satsing et eksperiment og en ren toppstyrt sak?.

En intressant reflektion kring bruket av IKT i skolan, från Øystein Johannessen, som varit i hög grad aktiv bakom satsningarna på IKT och digital kompetens i den norska skolan. Han avslutar med – vilket inte behöver några ytterligare kommentarer:

“Til slutt: Jeg har sagt det mange ganger, men gjentar det gjerne: Skolens samfunnsoppdrag i det 21. århundre krever at IKT er innvevd i alle deler av skolens virksomhet. Dette stiller krav til ALLE. Hvis skolen skal fylle sitt ansvar for å forberede elevene på deres gjerning i arbeids- og samfunnsliv, der IKT gjennomsyrer alle domener, må IKT være med på lasset. Som et middel for å nå våre mål, ikke som et mål i seg selv og selvsagt ikke for enhver pris.”

%d bloggers like this: