Archive

Archive for February, 2011

1-1 satsningar i Sverige

February 25, 2011 Leave a comment
1-1 i Sverige

karta: 1-1 i Sverige

Stiftelsen Datorn i Utbildningen – som också arrangerar konferensen “Framtidens Lärande” – har en intressant sammanställning; i vilka Svenska kommuner förekommer 1-1 satsningar? Alltså, på vilka skolor förekommer det att varje elev erbjuds möjligheten att ha en egen dator? Tänka sig, att detta inte gäller för alla elever, på alla svenska skolor!

 

 

 

Tankar om “Klass 9A”; en chatt på SVT

February 24, 2011 1 comment

7 februari hade SVT en chatt där Gunilla Hammar Säfström och Thomas Holmqvist (samt projektledaren Mats Billberg Johansson) från programserien Klass 9A svarar på frågor. Har samlat några klipp från dialogen, där de i sina svar ger en tydlig idé om hur de ser på skolan, lärande, lärares ansvar, etc.

Min erfarenhet, baserat på förmånen att få i och i närheten av svensk skola sedan mitten av 1990-talet, är att det (tyvärr …) inte är något uppseendeväckande annorlunda som visas i serien.

Om lärarutbildningens ansvar, svarar Thomas så här:

Vilka krav är då rimliga att ställa på lärare, Gunilla?

Alldeles uppenbart sker ett stort antal krockar i programserien, inte minst mellan en traditionell idé om skola och lärande, om lärarens och elevens roller – och ett mer samtida förhållningssätt.

En intressant reflektion från en gymnasieelev om mötet mellan eleven och läraren, får medhåll från Thomas:

Vilket, mer eller mindre osökt, leder över till rektorernas (chefernas) roll:

Men det fanns också tydliga klavertramp! Idén om läxor är inte bara föråldrad, utan också ett maktinstrument som snarast bekräftar befintliga maktstrukturer. (har skrivit om det tidigare)

Sammantaget mycket intressant läsning i chatten, där bara en liten bråkdel av de nästan 2000 frågor som ställdes blev besvarade. Vilket ju visar på (a) det stora engagemang som finns kring skolan och (b) hur förhållandevis grund kunskapen är om skolans innehåll, skolans praktik, pedagogik, lärarrollen, och så vidare. I det perspektivet är Klass 9A upplysnings-tv. Fint så. Även om det fortsatt är tusentals elever som varje dag går till skolan utan någon vision om att få lära sig något nytt, utan ett engagemang, utan lust att få träffa lärarna. Tyvärr kan man misstänka att detsamma gäller alldeles för många trötta lärare …

Skolan är enormt viktig. Våra barn och unga är ännu viktigare. Hög tid att vi förändrar synen på båda; skolans har ett djupt ansvar, eleverna är värda oreserverad respekt.

Skola, elevers lärande, och it-byråkrati

February 23, 2011 Leave a comment

Istället för att kritisera andra lösningar, borde Stockholms stads IT-direktör Anette Holm kanske fokusera på hur det går att utvinna någon form av kvaliteter för den ojämförligt största gruppen användare av deras system; eleverna. Eller varför inte näst största gruppen; lärarna. Som det är nu, är systemet slutet i begreppets alla betydelser, där nuvarande lösning blir ett hinder för pedagogisk utveckling och pedagogisk kvalitet. Skol-pc mer än öppenhet – Computer Sweden.

Och, nej, lösningen är inte ett öppet system. Vi tror på skola och elever – Computer Sweden (Leif Eriksson cio, Täby kommun). Däremot är det en lösning som tar utgångspunkt i användarnas behov, och som har en tilltro till användarnas kompetens.

En it-strategi måste ju ha som utgångspunkt att tillåta progressiva lärare att nyttja it på ett kreativt sätt. (Nu används inte sällan denna kreativitet till att kringgå stelbenta strukturer.) För, jag tror inte att varken Anette Holm eller Leif Eriksson, eller någon annan it-strategi på kommunal (eller annan) nivå kan föreställa sig de möjligheter till pedagogisk-didaktisk utveckling som ligger i digitala medier. Låt elever och lärare tillsammans utforska möjligheterna, och ge dem allt upptänkligt stöd – det behöver de! Snälla!

Klass 9a

February 22, 2011 Leave a comment

SVT har nu kommit in halvvägs i programserien “Klass 9a“. Jag tillhör dem som med stort intresse följer serien. Men jag tillhör också dem som inte blir särskilt upprörd: detta är ju gamla nyheter! För alla oss som haft förmånen att på nära håll få bevittna vardagen i den svenska skolan, kommer ju inte detta som en överraskning. Snarare vardagsmat; oinspirerade lärare, oengagerade elever, ointresse i största allmänhet. Medan det som är kvar, det som fortsatt lockar till någon form av engagemang, är åtgärder. Varför elever “inte har tagit till sig” relevant kunskap (som Ola i gårdagens avsnitt uttryckte det). När det är undervisningen som brister, när det är uppmärksamheten på eleverna som brister – ja, då skjuter man på budbäraren. Håller eleven ansvarig för att hon/han inte lärt sig. Hade det inte varit för att barn/ungdomar drabbas, hade det varit komiskt. Nu är det bara tragiskt.

Klass 9a

Klass 9a

Vad vi ser i Klass 9a, är en grupp duktiga pedagoger, som känner sig tvingade att ta över allt mer av undervisningen. Inte för att de är så fantastiskt duktiga, utan för att de ser vad som pågår. De ser att eleverna inte blir uppmärksammade. De ser elevernas bristande engagemang. Och de ser lärarnas bristande förmåga att undervisa, lärarnas bristande närvaro och bristande didaktiska kompetens. De ser konsekvenserna av ett utbildningssystem som havererat.

Så, de går in, och försöker relevansgöra. De ser efter om eleverna förstått. Det ligger inget dramatiskt i vad de gör; det dramatiska är att för elever att bli sedda för deras behov, är något nytt. Att bli sedd som individ, är något nytt.

Som en bekants son så riktigt sa: “varför kan inte vi få sådana lärare?!”. Ja, varför? Varje elev som går till skolan borde åtminstone kunna kräva engagerade lärare, seende lärare. Det är ju deras framtid det handlar om! Lärarnas yrkesstolthet borde vara inställd på just det; framtiden för de barn och unga som kommer till deras gemensamma arbetsplats.

Att det finns fantastiska lärare, är jag medveten om. Jag har haft förmånen att få träffa några av dem. Det trista är att de inte är fler än att de är lätta att komma ihåg. Och vad de har gemensamt, är att de ser eleverna som individer; de ser förbi styrdokument, läroplaner, och annan stelbent byråkrati, och tar avstamp i elevernas behov; de söker nya uppslag, idéer och innehåll. De går bortom det invanda. Med fokus på elevernas utveckling.

Sonen ovan, som också vill ha sådana lärare som i “Klass 9a”, fick möjligheten under ett par veckor förra sommaren. Där blev han sedd, där kunde han med förvåning höra sig själv säga “det är både intressant och kul”; efter nästan ett decennium i skolan hade han inte längre något minne av att skolans lärande skulle kunna vara varken intressant eller kul. Här ryms en djup tragik. Här ryms ett närmast ofattbart misslyckande. För denna pojk är långt ifrån ensam.

Exakt detsamma händer i “Klass 9a”: en seende lärare, en lärare som engagerar sig, och plötsligt blir lärandet intressant, lärorikt och kul. Elever som blir chockade över att de kan få bra betyg, är skrämmande.

Våra elever är budbärare. Se dem, lyssna på dem, ta dem på allvar.

IT-ministern chattade

February 22, 2011 Leave a comment
Anna-Karin Hatt

Anna-Karin Hatt

Igår måndag chattade Sveriges IT-minister Anna-Karin Hatt på DN.se. Hennes uttalade mål är att Sverige skall bli “bäst i världen på IT”. Inte utan att man känner ett visst eko från Carl Bildts dagar i mitten av 1990-talet. Han var tidigt ute med sina visioner – vilka det visade sig var svårt att få en bredare politisk uppslutning kring. Idag är situationen en annan; idag ligger Sverige efter på en rad områden. Att vi har en bred utbyggnad av infrastruktur, säger väldigt lite om innehåll, kvalitet, användning, och så vidare.

Ett område som verkligen ligger efter, är skolan. Vilket inbegriper allt från förskola till universitetsutbildning. Visst finns det undantag. Men i grund och botten handlar det inte om varken statistik, lysande exempel eller eldsjälar. Det handlar istället om generationer efter generation av svenska barn och ungdomar som inte får skolans stöd för att utveckla samtida och framtida relevanta kunskaper, eftersom de i skolan inte har tillgång till IT som redskap i lärandeprocessen.

Eller som Hatt skrev på chatten:

Svenska ungdomar är internationellt sett bra på att chatta och messa men i skolan behöver de få lära sig använda IT för mer kvalificerade uppgifter! Där ligger svenska ungdomar under OECD-genomsnittet.

Ja, chatta och messa är svenska ungdomar “bra” på – även om det här sannolikt är en sammanblandning av kvantitet (statistik) och kvalitet (innehåll). Må så vara. Det centrala är att svenska barn och ungdomar hamnar allt längre efter i internationella jämförelser. Och här är det rimligt, i allra högsta grad, att anta att det är ett helt avgörande samband mellan kvantitet (omfattning av användande av IT i skolan) och kvalitet (kompetenser i bruk av IT som svenska elever utvecklar i skolan).

Ja, skolan behöver förändras. Våra barn och unga behöver det; det är ju deras framtid som skolan lägger grunden till. Lite större ansvar från ansvariga politiker, tjänstemän och praktiker borde vi väl kunna förvänta oss då!

Chattrum 1 – DN.SE.

A picture, a couple of words … a whole world

February 19, 2011 Leave a comment
Categories: In English, Reflections Tags: , ,

”Inte sannolikt hitta felaktiga betyg vid en prövning” – DN.SE

February 12, 2011 Leave a comment

Läs Leif Davidssons replik (Davidsson var utredare av frågan om elevers möjligheter att ompröva beslut)! Mycket bra! Har en grundläggande respekt för eleven, som är helt avgörande för en trovärdig skola.

“Mitt förslag har utgångspunkten att betygssättning är ett myndighetsbeslut och bör kunna omprövas på samma sätt som andra myndigheters beslut. Därigenom stärks elevens rättssäkerhet. Den omprövning, som jag föreslagit, innebär att det är lärarens betygsunderlag som ska granskas och värderas i förhållande till kursplanernas kunskapskrav. Inte att eleven ska behöva visa sina kunskaper på nytt.”

Att man ens skall behöva säga detta, är inget annat än tragiskt.

”Inte sannolikt hitta felaktiga betyg vid en prövning” – DN.SE.

“Visst kan man köra öppet” – Computer Sweden

February 11, 2011 Leave a comment

Att detta skall vara en nyhet är egentligen djupt oroande. Självklart borde detta vara normen; ett redskap som är i ständig utveckling skall naturligtvis inte styras av en central administrativ enhet! Här är Stockholms stad det absoluta exemplet på ett totalt mentalt haveri; den största användargruppen för stadens nätverk (eleverna) och den näst största (lärarna) blir inte ens begränsade i sitt användande. De blir direkt handikappade, direkt obstruerade, från att kunna göra ett vettigt arbete.

Utvecklingen av kreativitet kräver en öppen och tillåtande, samtidigt stödjande och flexibel, miljö. Digitala medier har till sin “natur” denna karaktär. En central IT-administration har det definitivt inte. Tänk om Stockholm! Och när ni gör det, utgå från kunderna, medborgarna, de verksamma. Och låt administrationen/supporten vara just det; ett stöd för verksamheten.

“Visst kan man köra öppet” – Computer Sweden.

Behövs en noll-vision för skolan

February 11, 2011 Leave a comment

Trafikverket har sin noll-vision; inga dödade eller allvarligt skadade i trafiken. Och det satsat enorma summor på att göra vägar, trafikmiljöer och bilar säkrare. Det byggs cykelbanor och cykelstråk, och allt vad det kan heta. Planlösningar, mitträcken, säkerhetszoner. Här värdesätts, med rätta, medborgarnas säkerhet.

Är det inte dags för en noll-vision även för skolan; att inga barn skall få utsättas för hot eller kränkningar i skolan! Skolan är ju, liksom vägarna, ett statligt ansvar. Var finns då motsvarande insatser för att säkra de unga medborgarnas säkerhet? När det görs satsningar på trafikområdet, är dessa väl underbyggda i forskning, gedigna utvärderingar, helt enkelt grundat i etablerad kunskap. Så alldeles för sällan i skolan. Var finns motsvarande engagemang för skolan? Och framför allt, var finns motsvarande engagemang för barnen?

Barn som kränks i skolan, blir många gånger kränkta för livet. Det behövs en noll-vision. Med trygga barn, med trygga elever, ökar naturligtvis möjligheterna till en pedagogisk-didaktisk verksamhet värd namnet.

När får vi nog?

February 10, 2011 Leave a comment

Upprörs över ännu en artikel om hur barn kränker varandra (den här gången “nätmobbning”, i DN): Om vi ser deras beteende/utsatthet som en värdemätare på vilka värderingar och normer vi överför till dem, är det ett katastrofalt misslyckande. Något är i grunden fel. Skäms på oss!

Mobbning på nätet är mer accepterat – DN.SE.

%d bloggers like this: